کاشت گیاهان

ترکیب و هارمونیِ رنگ و بافت گیاهان تخصصی‌ست و نقش بسیار مهم در ادراک ما از محیط دارد. انتخاب گیاهان با توجه به مقیاس فضا و کاربری آن صورت می‌گیرد

گیاهان می‌توانند فضا را بزرگتر یا کوچکتر از اندازه واقعی نشان دهند. این بستگی به بافت و رنگ و ترکیب آنها با هم دارد. 

برای انتخاب و کاشت گیاهان حتما با یک متخصص مشورت کنید.