محوطه سازی خانه سالمندان

محوطه‌سازی فضاهای درمانی مانند بیمارستان‌ها و آسایشگاه‌های سالمندان،
اهمیت به سزایی در بهبود بیماران و مراجعان دارد. ما طراحی و اجرا در هر دو فضا را تجربه کرده‌ایم.